Loading

Personvernerklæringen

PERSONVERNERKLÆRING FOR SOFACOMPANY.COM

1 INNLEDNING

Når du bruker nettstedet vårt, www.sofacompany.com, når du foretar et kjøp, samhandler med SOFACOMPANY om et produkt eller sender inn en klage over et produkt, eller på annen måte kontakter oss, vil SOFACO-design, CVR: 34804567 Selandia Park 1, 4100 Ringsted, Danmark. («SOFACOMPANY», «vi» eller «oss») samle inn og behandle dine personopplysninger.

Vi er behandlingsansvarlig i forbindelse med behandling av dine personopplysninger og vil sørge for at dine personopplysninger lagres og behandles i samsvar med relevante regler for personvern, herunder EUs per-sonvernforordning, General Data Protection Regulation («GDPR»), og den danske personvernloven.

Formålet med denne personvernerklæringen er å beskrive hvordan vi behandler personopplysningene dine og dine rettigheter i den forbindelse.

Hvis du har spørsmål om denne personvernerklæringen eller ønsker å utøve de individuelle rettighetene dine som beskrevet nedenfor, ta kontakt med:

SOFACOMPANY
Selandia Park 1, 4100 Ringsted
E-post: [email protected]
Telefon: + 45 71 99 54 99

2. KATEGORIER AV PERSONOPPLYSNINGER

2.1 Kunder

På samme måte lagrer vi korrespondansen med deg hvis du kontakter oss gjennom nettstedet vårt, for eksempel i forbindelse med en klage og/eller andre former for daglig korrespondanse, for eksempel forespørsler om kundestøtte.

Vi vil også lagre informasjon om din deltakelse på arrangementer som holdes i vårt utstillingslokale og infor-masjon mottatt i forbindelse med kundetilfredshetsundersøkelser.

Generelt lagrer eller behandler vi ikke sensitive personopplysninger, herunder informasjon om kriminelle handlinger. I enkelte tilfeller vil vi imidlertid behandle informasjon av denne typen hvis det er nødvendig i forbindelse med rapportering av ulovlige handlinger til politimyndigheter, for eksempel kredittkortsvindel.

2.2 Nettstedsbesøkende og -brukere

I tillegg til det som er nevnt over, der vi behandler informasjon om kunder, vil vi også behandle vanlige kategorier av personopplysninger hvis du besøker eller bruker nettstedet vårt uten å foreta et kjøp.

I denne situasjonen vil vi behandle personopplysningene som du eventuelt oppgir i forbindelse med bestilling av en videokonsultasjon med en av våre ansatte, det vil si kontaktinformasjon (e-post og telefon), navn, sted/land og tilgjengelighet, og når du registrerer deg for nyhetsbrevet vårt.

Vi behandler også personopplysninger innsamlet fra deg gjennom informasjonskapsler når du besøker nett-stedet vårt, som beskrevet i våre retningslinjer for informasjonskapsler. I den forbindelse samler Sofa-company inn informasjon om din nettatferd, slik som IP-adresse, informasjon om datamaskinens operativ-system, mobilenhet, nettleser og dine aktiviteter på nettstedet, forutsatt at du har samtykket til nettstedets bruk av informasjonskapsler.

Vi behandler ikke spesielle kategorier av personopplysninger (sensitive personopplysninger) om besøkende på nettstedet.

3. BEHANDLINGSFORMÅL

3.1 Kunder

Personopplysningene dine brukes for en rekke formål, herunder for å håndtere bestillingen din og eventuelle klager du sender inn i forbindelse med kjøp av ett av våre produkter, eller andre henvendelser fra deg som kunde.

Videre bruker vi personopplysningene dine for å identifisere svindel og forbedre tjenestene våre. I tillegg bru-kes personopplysningene dine til å forbedre opplevelsen din på nettstedet gjennom å levere mer personlig innhold/produkter.

Vi bruker også personopplysningene dine til rapportering og analyse, for eksempel i forbindelse med vår in-terne analyse av hvordan du handler på nettstedet vårt, resultatene av markedsføringen vår og din respons på den.

3.2 Nettstedsbesøkende og -brukere

Personopplysningene dine som nettstedsbesøkende behandles for å forbedre din opplevelse på nettstedet vårt, og for rapporterings- og analyseformål, det vil si for at vi skal få tilgang til hvordan og hvilke deler av nettstedet vårt som brukes, og plasseringen til de besøkende på nettstedet.

Videre vil formålet, hvis du har registrert deg for på dette, også være å sende nyhetsbrevet vårt til deg og/eller gi deg en videokonsultasjon med én av våre ansatte.

Vi behandler også personopplysningene dine for å generere leads og for markedsføringsformål.

4. RETTSLIG GRUNNLAG FOR BEHANDLING

4.1 Kunder

Behandlingen av personopplysningene er nødvendig for å oppfylle en avtale som du er part i, det vil si i for-bindelse med kjøp og levering av din bestilling, jf. artikkel 6, 1b) i GDPR.

Videre kan vi behandle personopplysningene dine basert på de berettigede interessene som forfølges av oss, og som ikke anses å overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter, jf. artikkel 6, 1f) i GDPR. Slike berettigede interesser omfatter:

 • å sikre tilstrekkelig registrering, betaling, fakturering, regnskapsføring, kundeservice og støtte og daglig kommunikasjon
 • å opprettholde og forbedre kunderelasjoner
 • å kommunisere med deg med tanke på kundestøtte og klagehåndtering, i den grad dette ikke dekkes som en del av avtalen med deg
 • å dokumentere hendelser, korrespondanse osv. i tilfelle en bestemt tvist mellom SOFACOMPANY og deg
 • å gi deg en bedre nettstedsopplevelse
 • å sende og administrere nyhetsbrev og
 • å markedsføre våre produkter og tjenester, herunder vår berettigede interesse i å levere personlige annonser, innhold og informasjon og å overvåke og analysere effektiviteten av nettstedet og markedsføringsaktiviteter

Videre kan vi i enkelte tilfeller måtte behandle personopplysningene dine for å oppfylle en rettslig forpliktelse, jf. artikkel 6, 1c i GDPR, det vil si oppbevare bokføringsmateriale i henhold til gjeldende regler for bokføring.

Vår behandling av personopplysningene dine kan også i enkelte tilfeller være basert på ditt uttrykkelige samtykke (artikkel 6, 1a i GDPR), i tilfeller av profileringsrelaterte aktiviteter som beskrevet i artikkel 22, 1 og 4 i GDPR.

 

4.2 Nettstedsbesøkende og -brukere

Vår behandling av personopplysningene dine er først og fremst basert på de berettigede interessene som forfølges av oss, og som ikke anses å overstyres av dine interesser eller grunnleggende rettigheter, jf. artikkel 6, 1 f) i GDPR. Slike berettigede interesser omfatter:

 • å etablere kunderelasjoner
 • å kommunisere med deg for å gi deg informasjon om produktene våre
 • å gi deg en bedre nettstedsopplevelse
 • å markedsføre våre produkter og tjenester, herunder vår berettigede interesse i å levere personlige annonser, innhold og informasjon og å overvåke og analysere effektiviteten av nettstedet og markedsføringsaktiviteter
 • å sende nyhetsbrev

I tillegg kan behandlingen være nødvendig for at vi skal kunne gjennomføre tiltak på anmodning fra deg før en avtaleinngåelse, jf. artikkel 6, 1b, for eksempel når du ber om en videokonsultasjon med én av våre an-satte.

5. BRUK AV AUTOMATISERTE AVGJØRELSER OG PROFILERING FOR MARKEDSFØRINGSFORMÅL

Profilering er å bruke personopplysningene dine til å evaluere bestemte personlige forhold om deg som kunde.

Vi tar ikke avgjørelser av betydning for deg som registrert basert utelukkende på automatiserte avgjørelser, herunder profilering. Vi bruker imidlertid profilering for markedsføringsformål [hvis du har gitt samtykke til det på forhånd].

6. MOTTAKERE AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Der det er relevant, kan vi utlevere eller overføre personopplysningene dine til selskaper i konsernet, datter-selskaper, leverandører, forretningspartnere eller andre samarbeidspartnere som sosiale medier og markedsføringsselskaper.

Enkelte mottakere behandler personopplysninger på vegne av oss, det vil si som databehandlere. Disse tredjepartene kan derfor bare behandle dine personopplysninger i samsvar med våre instruksjoner og har der-for ikke lov til å behandle personopplysningene dine for sine egne formål.

Hvis vi utleverer eller overfører personopplysningene dine til tredjeparter som kan bruke personopplysninge-ne dine for sine egne formål, vil slik utlevering eller overføring bare finne sted hvis det er i samsvar med gjeldende lov og med forhåndsgitt samtykke fra deg, der ditt samtykke er nødvendig.

7. OVERFØRING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE TIL ET TREDJELAND (UTENFOR EU/EØS)

I enkelte situasjoner kan personopplysningene dine overføres til et land utenfor EU/EØS, for eksempel til et datterselskap av SOFACOMPANY, en leverandør eller en tjenesteleverandør. Vi vil sørge for at slik overføring gjennomføres i samsvar med gjeldende personvernlovgivning. Dette innebærer at en part utenfor EU/EØS som kommer i besittelse av personopplysningene dine, må sikre et tilstrekkelig beskyttelsesnivå, for ek-sempel ved å inngå EUs standardavtalevilkår.

Hvis du ønsker å få en kopi av de nødvendige garantiene som er gitt for overføringen, kan du ta kontakt med oss ved hjelp av ovennevnte kontaktmetode.

8. LAGRING AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE

Vi vil bare lagre personopplysningene dine så lenge som det er nødvendig for å oppfylle formålet med be-handlingen av personopplysningene dine.

Generelt vil vi ikke lagre personopplysningene dine lenger enn 12 måneder etter innsamling, med mindre det er nødvendig for at vi skal kunne forsvare oss mot rettslige krav. I så fall vil personopplysningene dine slettes når det er sikkert at et rettskrav ikke lenger kan etableres, eller en pågående tvist er avgjort.

I tillegg vil SOFACOMPANY lagre personopplysninger som er nødvendige for bokføringsformål i fem år fra det året bokføringsmaterialet gjelder, i samsvar med de spesielle reglene for oppbevaring av bokføringsmateriale i den danske bokføringsloven. Hvis personopplysningene er inkludert i regnskapsmateriale som ikke er un-derlagt annen (utenlandsk) lovgivning, vil personopplysningene bli behandlet så lenge som det er nødvendig i henhold til nevnte lovgivning.

9. DINE RETTIGHETER SOM REGISTRERT

Vi har gjennomført egnede organisatoriske og tekniske tiltak for å beskytte personopplysningene dine og sikre rettighetene dine som registrert.

SOFACOMPANY har truffet alle nødvendige og adekvate tiltak for å beskytte dine personopplysninger og sikre dine rettigheter som registrert.

Som registrert har du flere rettigheter. Vær oppmerksom på at enkelte begrensninger kan gjelde i denne for-bindelse, for eksempel når vesentlige hensyn til private interesser viser seg å gå foran din rett til å få infor-masjon. Hvis du har spørsmål om dine rettigheter som registrert, kan du kontakte oss ved hjelp av oven-nevnte kontaktmetode.

I henhold til GDPR har du følgende rettigheter:

 • Rett til innsyn: Du har rett til å be om innsyn i personopplysningene SOFACOMPANY har lagret om deg. SOFACOMPANY må gjøre tilgjengelig en kopi av personopplysningene som behandles, kostnadsfritt og i elektronisk form hvis forespørselen er sendt inn i et alminnelig anvendt elektronisk format.
 • Rett til retting: Du har rett til å få rettet uriktige personopplysninger om deg, herunder å få ufullstendige personopplysninger komplettert.
 • Rett til sletting (rett til å bli glemt): Under bestemte omstendigheter har du rett til sletting; det betyr at vi på anmodning fra deg må slette personopplysningene om deg som er lagret.
 • Rett til begrensning: Under bestemte omstendigheter har du rett til å begrense vår behandling av per-sonopplysninger om deg.
 • Rett til dataportabilitet: Du har rett til å motta personopplysninger om deg selv i et strukturert, alminnelig anvendt og maskinlesbart format. Når behandlingen er basert på ditt samtykke eller en avtale og be-handlingen utføres automatisk, har du rett til å overføre disse personopplysningene til en tredjepart uten hindring fra SOFACOMPANY.
 • Retten til å protestere: Under bestemte omstendigheter har du rett til å protestere mot vår behandling av personopplysninger om deg.

Hvis behandlingen av personopplysningene dine er basert på ditt samtykke, kan du når som helst trekke til-bake samtykket ditt. Vær oppmerksom på at dette ikke påvirker vår behandling av personopplysningene dine før tilbaketrekningen av samtykket ditt. Videre kan vi i noen tilfeller fortsette å behandle personopplysninge-ne dine på et annet rettslig grunnlag.

Hvis du ønsker å lese mer om rettighetene dine, kan du se det danske datatilsynets veiledning om dette.

10. SPØRSMÅL OG KLAGER

Du har rett til når som helst å sende inn en klage til det danske datatilsynet. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby, Denmark
Telefon: +45 33 19 32 00
E-post: [email protected]
Nettsted: www.datatilsynet.dk

11. ENDRINGER I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN

Denne personvernerklæringen vil oppdateres med jevne mellomrom og når det er nødvendig på grunn av endringer i gjeldende lov og praksis. Vi anbefaler derfor at du regelmessig holder deg oppdatert.

Ikrafttredelsesdato for den nyeste oppdateringen av denne personvernerklæringen:
05/08/2021

 

Klage til det danske datatilsynet

Du har rett til når som helst å sende inn en klage til det danske datatilsynet. Se kontaktinformasjon nedenfor.

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby, Denmark
Telefon: +45 33 19 32 00
E-post: [email protected]
Nettsted: www.datatilsynet.dk